Strona główna

Regulamin promocji konsumenckiej

„Gwarantowane piękne rzęsy w 6 tygodni”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Gwarantowane piękne rzęsy w 6 tygodni”, zwanej dalej "promocją".

1.2. Organizatorem promocji pod nazwą „Gwarantowane piękne rzęsy w 6 tygodni” jest Coloris sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach, ul. Łuże 20, zwana dalej organizatorem.

1.4. Promocja dotyczy produktu „Hypoalergiczne Serum do rzęs” marki INVEO, dostępne i zakupione w internetowym sklepie: www.coloris.sklep.pl  zwane dalej  „produktem promocyjnym”. Celem promocji jest zwrot kosztów zakupu uczestnikom którzy nie uzyskali satysfakcji z jego stosowania. 

1.5. W promocji biorą udział produkty promocyjne zakupione w okresie od dnia 15.09.2016 r. do dnia 15.10.2016 r. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na fakturze VAT lub paragonie.

1.6 Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez uczestnika na zakup produktu promocyjnego. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na wskazane przez uczestnika konto bankowe na podstawie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika zgłoszenia z pkt. 3.5, w wysokości kwoty za jaką zakupiony został produkt promocyjny.  Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden zwrot pieniędzy na łączną kwotę nie większą niż 59,99  zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Osoba uczestnicząca w promocji (zwana dalej „uczestnikiem”) może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz.

2.3. Z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności.

2.4. Uczestnik promocji „Gwarantowane piękne rzęsy w 8 tygodni” potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w promocji należy:

- nabyć produkt promocyjny w czasie trwania promocji zgodnie z pkt 1,5 Regulaminu 

- wypróbować produkt promocyjny przez okres co najmniej 6 tygodni  zgodnie z instrukcją zamieszczoną w opakowaniu.

 - dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.4 i 3.5 regulaminu.

3.2. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne nabyte w internetowym sklepie: www.coloris.sklep.pl w czasie trwania promocji zgodnie z pkt. 1.5 regulaminu.

3.3. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia produktu promocyjnego z pkt. 1.4 regulaminu.

3.4. Celem promocji jest weryfikacja satysfakcji konsumentów z użycia produktu promocyjnego. W związku z powyższym uczestnikowi, który pomimo prawidłowego stosowania produktu nie uzyskał satysfakcji z jego zastosowania, przysługuje prawo złożenia mailowo na adres: promocja@coloris.biz zgłoszenia w tym zakresie zgodnego z pkt 3.5 regulaminu oraz z wzorem zamieszczonym na stronie www.coloris.sklep.pl , dalej zwanego "zgłoszeniem NIE DZIAŁA".

3.5. Zgłoszenie NIE DZIAŁA, pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy, powinno zawierać łącznie następujące elementy i informacje:

- datę zakupu produktu promocyjnego oraz imię i nazwisko osoby która dokonała zakupu (jeśli jest to osoba inna niż uczestnik)

- imię i nazwisko uczestnika,

- nr telefonu kontaktowego uczestnika,

- adres  korespondencyjny uczestnika,

- nr konta bankowego uczestnika, na który ma zostać przesłany zwrot pieniędzy;

- krótkie wyjaśnienie dlaczego uczestnik nie uzyskał satysfakcji ze stosowania produktu promocyjnego.

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażoną poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod sporządzonym oświadczeniem o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Coloris sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach, ul. Łuże 20 wyłącznie w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem promocji „Gwarantowane piękne rzęsy w 6 tygodni”  zgodnie z regulaminem. Zostałem/-am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie żądania ich poprawiania oraz dobrowolności ich podania.”;

Wzór zgłoszenia NIE DZIAŁA znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.inveo.biz.pl.  oraz na stronie internetowej e-sklepu:  www.coloris.sklep.pl.

3.6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia NIE DZIAŁA nie zawierające wszystkich wymaganych elementów opisanych w pkt. 3.5., wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.8., niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji oraz przesłane wcześniej niż po upływie 6 tygodni od dnia zakupu produktu.

3.7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wysłanie zgłoszenia.

3.8. Zgłoszenie powinno być wysłane w terminie do dnia 15.12.2016 r.

3.9. W przypadku przesłania przez uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia rozpatrywane będzie tylko zgłoszenie, które dotrze do organizatora jako pierwsze.

3.10. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie NIE DZIAŁA, otrzymają zwrot pieniędzy według pkt. 1.6.

3.11.  Zwrot pieniędzy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty przysłania zgłoszenia.

3.12 Zgłoszenia osób nie spełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy.

3.13 Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 1.6 regulaminu nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem promocyjnym. Uczestnikowi nie będą przysługiwały w związku z tym jakiekolwiek inne roszczenia, poza zwrotem pieniędzy, o ile uczestnik spełnił wszystkie kryteria uzyskania takiego zwrotu określone w regulaminie.

3.14. Otrzymanie przez uczestnika zwrotu pieniędzy nie wyłącza roszczeń uczestnika przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

4.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń jest Komisja  rozstrzygająca wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.

4.2. Komisja składa się z 2 członków powołanych przez organizatora.

4.3. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy biorąc pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 2 i pkt. 3 niniejszego regulaminu.

4.4. Decyzje komisji są ostateczne, jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora i/lub postępowaniu sądowym.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 31.12.2016 r. (decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego - data stempla pocztowego).

5.2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać: - imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, - dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

5.3. Reklamacje rozpatruje organizator.

5.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 30.01.2017 r. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.inveo.biz.pl.  oraz na stronie internetowej e-sklepu: www.coloris.sklep.pl.

6.2. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

 

6.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy zamówieniach o wartości 60 pln przesyłka GRATIS! 
(nie dotyczy płatności za pobraniem)

 *

100% GWARANCJA SATYSFAKCJI 

 Preparaty do rzęs marki INVEO są produkowane z użyciem najstaranniejszych metod i najwyższej jakości surowców aby otrzymać kosmetyk o jak najlepszych parametrach użytkowych i jak najwyższej efektywności działania. Jeśli jednak nie jesteś w pełni usatysfakcjonowana działaniem zakupionego produktu –  odeślij go wraz z oryginalnym dowodem zakupu i wypełnionym FORMULARZEM  BRAKU SATYSFAKCJI  na adres: Coloris Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Łuże 20.

Formularz znajdziesz na stronie sklepu: coloris.sklep.pl  oraz na stronie marki: www.inveo.biz.pl .

Otrzymasz BON o wartości identycznej jak cena zakupionego produktu.
Bon będzie do wykorzystania w firmowym sklepie internetowym pod adresem
coloris.sklep.pl  oferującym między innymi pełną gamę kosmetyków z linii Inveo, Laura Conti oraz Velvetic.
Bon uprawnia do bezpłatnego otrzymania produktów ze sklepu o wartości wskazanej na Bonie oraz do bezpłatnej przesyłki tych produktów do Ciebie.

Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja upływa z terminem ważności Serum.

Pełna treść Regulaminu Gwarancji dostępna jest na stronie na stronie sklepu: coloris.sklep.pl  oraz na stronie marki: www.inveo.biz.pl .

  REGULAMIN GWARANCJI
„100 % gwarancji skuteczności”
(dalej jako: „Regulamin”)

  
 I.
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki udzielenia gwarancji w ramach systemu „100% gwarancji skuteczności” (dalej jako: „Gwarancja”) oraz zasady udzielania Gwarancji kupującym.
2. Gwarancja udzielana jest przez Coloris spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Łuże 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000044074, której dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 017341618 oraz numerem NIP 1181605019, której kapitał zakładowy wynosi 1.400 000,00 PLN, e-mail:
coloris@coloris.biz, tel.: 22 751 00 31 (dalej jako: „Gwarant”).
3. Gwarant niniejszym udziela gwarancji satysfakcji – w trybie art. 577 i n. KC - rozumianej jako subiektywne przeświadczenie kupującego, iż każdy z produktów Hypoalergiczne Serum do Rzęs Inveo i Naturalne Serum do Rzęs Inveo (dalej jako: „Przedmiot Gwarancji”) spełnił jego oczekiwania. Umowa gwarancji jest umową akcesoryjną w stosunku do umowy sprzedaży Przedmiotu Gwarancji i podziela byt prawny tej umowy – tj. w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, odstąpienie to obejmuje również niniejszą umowę gwarancji.
4. Gwarancja udzielana jest kupującemu, będącemu osobą fizyczną, posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych, który spełnia określone w Regulaminie warunki (dalej jako: „Kupujący”). Gwarancja udzielana jest z chwilą zakupu Przedmiotu Gwarancji,
5. Uprawnienia wynikające z Gwarancji nie obejmują pracowników, przedstawicieli i współpracowników Gwaranta, a także innych osób biorących udział w postępowaniu gwarancyjnym.
6. Gwarancją objęty jest Przedmiot Gwarancji nabyty przez Kupującego w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w których można nabyć produkty Gwaranta. 
7. Gwarancja udzielana jest na warunkach określonych w Regulaminie. Prawa i obowiązki Kupującego oraz Gwaranta określa Regulamin oraz właściwe przepisy prawa.

 II.
Cel udzielenia Gwarancji

 Celem udzielenia Gwarancji jest zapewnienie pełnego zadowolenia Kupujących z dokonanej decyzji o zakupie Przedmiotu Gwarancji. W przypadku braku pełnej satysfakcji, Gwarant    przyznaje Kupującemu prawo do uzyskania rabatu na zakup innych produktów z jego oferty na zasadach określonych w Regulaminie. 

III.
Przedmiot i warunki udzielenia Gwarancji

1. W ramach Gwarancji Gwarant przyznaje Kupującemu, który nie jest w pełni zadowolony z zakupionego w czasie trwania Gwarancji Przedmiotu Gwarancji, uprawnienie z tytułu gwarancji w postaci prawa do wymiany zużytego opakowania po Przedmiocie Gwarancji na wirtualny bon (dalej jako: „Bon”), który następnie Kupujący może wykorzystać przy zakupie dowolnego produktu (-ów), znajdującego się w ofercie sklepu internetowego Gwaranta na stronie internetowej pod adresem coloris.sklep.pl. Bon uprawnia do pomniejszenia ceny wybranego produktu o wartość wskazaną na Bonie oraz do bezpłatnej przesyłki tego produktu do Kupującego. W przypadku skorzystania z tych uprawnień, przesyłka produktu następuje drogą pocztową.
2. Zobowiązania Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmują wyłącznie wydanie Kupującemu Bonu, na warunkach określonych w Regulaminie. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady Przedmiotu Gwarancji.
3. Warunkiem otrzymania Bonu jest jednoczesne spełnienie przez Kupującego poniższych warunków:
a) dokonanie zakupu Przedmiotu Gwarancji,
b) korzystanie z Przedmiotu Gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ewentualną instrukcją producenta;
c) przesłanie zużytego opakowania zakupionego Przedmiotu Gwarancji wraz z oryginalnym dowodem zakupu na adres Gwaranta: Coloris sp. z o.o.; ul. Łuże 20, 05-092 Łomianki. 
Przesłanie stosownego Formularza Braku Satysfakcji, dostępnego na stronie internetowej marki
www.inveo.biz.pl oraz pod adresem coloris.sklep.pl na adres Gwaranta: Coloris sp. z o.o.; ul. Łuże 20, 05-092 Łomianki. Wykorzystanie Formularza Braku Satysfakcji nie jest konieczne, jeżeli zgłoszenie posiadać będzie wszystkie wskazane w nim dane i oświadczenia.
4. Kupujący, który spełni warunki, o których mowa powyżej, otrzyma na wskazany przez siebie adres mailowy Bon, uprawniający do rabatu przy zakupach produktów ze sklepu internetowego Gwaranta, o wartości będącej równowartością ceny brutto zakupu Przedmiotu Gwarancji, wskazaną na przesłanym dowodzie zakupu.
5. W przypadku przesłania przez Kupującego przesyłki, która nie spełnia wszystkich wskazanych wyżej warunków niezbędnych do otrzymania Bonu, Gwarant wzywa Kupującego – o ile zostały podane dane umożliwiające kontakt – do uzupełnienia elementów niezbędnych do realizacji uprawnień Kupującego w zakresie uzyskania Bonu, zgodnie z ust. 3 powyżej w terminie w wezwaniu wskazanym. Jeżeli Kupujący nie wskazał danych kontaktowych lub termin na ustosunkowanie się do wezwania upłynął bezskutecznie, żądanie Kupującego wydania Bonu pozostawione zostanie bez rozpoznania.
6. Bon może być wykorzystany w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania przez Kupującego.
7. Bon jest niepodzielny i może być wykorzystany wyłącznie raz – do jednej transakcji nabycia produktów Gwaranta. Wydanie Bonu – przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie – następuje bezpłatnie.
8. W przypadku, gdy wartość wybranego przez Gwaranta produktu (-ów) będzie niższa od wartości nominalnej Bonu, Gwarant nie zwraca Kupującemu różnicy pomiędzy wartością Bonu, a wartością wybranego produktu.
9. W przypadku, gdy wartość wybranego przez Kupującego produktu (-ów) będzie wyższa od wartości nominalnej Bonu, Kupujący zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
10. Bony nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego; nie mogą też być darowane bądź przekazane pod jakimkolwiek innym tytułem prawnym.
11. Liczba Bonów jest nieograniczona, przy czym jeden i ten sam Kupujący jest uprawniony do otrzymania i wykorzystania tylko jednego Bonu. 
12. Kupującemu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Bonu w pieniądzu, ani w naturze, jak i zamiany Bonu na produkty Gwaranta znajdujące się w sklepach stacjonarnych.
13. Administratorem danych osobowych jest Gwarant. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a Kupującemu przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania.
W przypadku zgłoszenia przez Kupującego żądania usunięcia jego danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, takie żądanie będzie traktowane jako rezygnacja Kupującego ze skorzystania z uprawnień z tytułu Gwarancji. 

IV.
Czas trwania Gwarancji

Okres Gwarancji rozpoczyna się w dniu nabycia przez Kupującego Przedmiotu Gwarancji i trwa do końca terminu ważności Przedmiotu Gwarancji. 

 

V.
Informacje o Gwarancji i Regulaminie

1. Skorzystanie z uprawnień z tytułu Gwarancji wymaga wyrażenia przez Kupującego zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Formularzem Braku Satysfakcji, zamieszczonym na stronie internetowej marki www.inveo.biz.pl oraz pod adresem coloris.sklep.pl.
2. Informacje dotyczące Gwarancji oraz Regulaminu dostępne są w siedzibie Gwaranta, na stronie internetowej marki
www.inveo.biz.pl oraz pod adresem coloris.sklep.pl w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.


VI.
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje w zakresie zobowiązań Gwaranta z tytułu Gwarancji może zgłosić każdy Kupujący w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Gwaranta Coloris sp. z o.o.; ul. Łuże 20, 05-092 Łomianki z dopiskiem „100 % gwarancji skuteczności – Reklamacja ”.
2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) zgłaszającego reklamację, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, która nie spełnia wszystkich wskazanych wyżej warunków Gwarant wzywa Kupującego – o ile zostały podane dane umożliwiające kontakt – do uzupełnienia reklamacji o niezbędne informacje w terminie w wezwaniu wskazanym. Jeżeli Kupujący nie wskazał wszystkich wymaganych informacji lub termin na ustosunkowanie się do wezwania upłynął bezskutecznie, reklamacja Kupującego pozostawiona zostanie bez rozpoznania.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Gwaranta w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia ich doręczenia Gwarantowi.
5. Kupujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres podany przez Kupującego w reklamacji.
6. Dane osobowe Kupującego podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez Gwaranta wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego i zostaną usunięte przez Gwaranta po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

 

VII.
Postanowienia końcowe

 1. Gwarant ponosi względem Kupującego odpowiedzialność, za świadczenie polegające na wydaniu Kupującemu Bonu, z tytułu braku satysfakcji.
2. Naruszenie przez Kupującego postanowień Regulaminu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych, błędnych bądź nieaktualnych danych (w tym danych osobowych), uniemożliwiających ustalenie osoby Kupującego oraz przysługujących mu uprawnień, upoważnia Gwaranta do odmowy wydania takiemu Kupującemu Bonu bądź – odpowiednio - powoduje utratę Bonu już przyznanego, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych w Regulaminie.
3. Wszelkie informacje o udzielonej Gwarancji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji można łączyć z ofertami promocyjnymi oraz ofertami specjalnymi.
5. W przypadku nabycia Przedmiotu Gwarancji za pośrednictwem sklepu internetowego coloris.sklep.pl lub innych sklepów internetowych, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu w którym Kupujący nabył Przedmiot Gwarancji.
6. Regulamin poddany jest prawu polskiemu.
 
 
 
 
BLOG

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.