Polityka prywatności - poprzednia

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO COLORIS

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszym dokumencie mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.

Użytkownicy Zarejestrowani oraz Użytkownicy, którzy zdecydowali się na niewymagające posiadania Konta: Usługi lub Funkcjonalności lub inne formy współpracy - winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane tych Użytkowników w zakresie mu przekazanym.

Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Funkcjonalności Serwisu.

Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi, Funkcjonalności lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą Zgody.

Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.

Administratorem Danych jest Administrator. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy oraz umowy sprzedaży; odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych, jeżeli Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazuje te Dane innemu administratorowi Danych.

Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej; d) w ramach Serwisu adres e-mail Użytkownika Zarejestrowanego może być jawny dla innych Użytkowników Zarejestrowanych.

Reklamy online w ramach Serwisu, w tym między innymi Bannery nie zbierają żadnych Danych poszczególnych Użytkowników. Administrator nie gromadzi danych na temat Użytkowników nieposiadających Konta, takich jak czas logowania bądź rodzaj przeglądarki internetowej.

Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).

Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci.

Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu Sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z Serwisu, w tym w ramach korzystania z Usług bądź Funkcjonalności.

Korzystanie z Serwisu wymaga wyrażenia i niecofania przez Użytkownika Zgody. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.

Do pobrania

Polityka prywatności: PDF, .DOCX 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl